Condions generals d’ús

Condicions generals d’ús de ComicSquare.com
     1.1 Preàmbul
     1.2 Objecte
     1.3 Comunicació amb els usuaris
     1.4 Obligacions dels usuaris
     1.5 Obres pujades pels usuaris
           1.5.1 Venda de les obres
           1.5.2 Compra d’obres
     1.6 Altres serveis
     1.7 Exclusió de garanties i responsabilitat
     1.8 Enllaços a pàgines de tercers
     1.9 Legislació aplicable
Drets de la propietat intel·lectual
Política de protecció de dades
     3.1 Cookies
     3.2 Marc legal de la present declaració de protecció de dades

1 Condicions generals d’ús de ComicSquare.com

1.1 Preàmbul

A continuació es detallen les condicions d'ús del lloc web COMICSQUARE.COM així com tota aquella informació que es consideri necessària per a l'usuari. Es defineix com a usuari a tota persona que de forma voluntària accedeix i fa ús del lloc web COMICSQUARE.COM. En fer-ho, l'usuari accepta les Condicions Generals aquí assenyalades, així com qualsevol altra que pugui complementar-la, modificar-la o substituir-la. Per això, aquestes Condicions estaran permanentment accessibles en el lloc web COMICSQUARE.COM a través de l'enllaç “Condicions d'ús”. Els propietaris del lloc web COMICSQUARE.COM es reserven el dret a qualsevol modificació de les presents Condicions d'ús, així com de qualsevol altre aspecte relatiu al lloc web COMICSQUARE.COM, incloent la supressió i/o inclusió de nous serveis, sense previ avís. En qualsevol cas, Els propietaris del lloc web COMICSQUARE.COM es reserven el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, denegar l'accés a aquest lloc a aquells usuaris que incompleixin qualsevol d'aquestes condicions d'ús o de les condicions particulars que poguessin ser aplicables.

1.2 Objeto

La finalitat de COMICSQUARE.COM és proporcionar a autors (ja siguin professionals o aficionats) un espai propi de difusió i venda de còmics i fanzines digitals, així com la promoció de tot el relacionat amb el còmic i la il·lustració. S'entén per còmic digital qualsevol historieta il·lustrada en format digital per ser visualitzat en qualsevol dispositiu adequat per a aquest propòsit. Per a això, es posa a la disposició de l'usuari el lloc web COMICSQUARE.COM, així com el seu blog corporatiu.

1.3 Comunicació amb els usuaris

COMICSQUARE.COM podrà enviar, en determinades ocasions i prèvia autorització, missatges de correu electrònic als seus usuaris, relatius a l'activitat i promocions de COMICSQUARE.COM i els seus usuaris. COMICSQUARE.COM només compartirà la informació dels usuaris que aquests hagin cedit voluntàriament i sempre que no vulneri cap disposició legal.

1.4 Obligacions dels usuaris

Tot usuari del lloc web COMICSQUARE.COM es compromet a fer un ús adequat del mateix i dels serveis accessibles des del mateix, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i a les presents Condicions Generals.

Si bé COMICSQUARE.COM no exigeix la prèvia subscripció o registre d'usuaris per a l'accés i ús general del mateix, sí condiciona la utilització d'alguns dels serveis o la compra de productes al registre de l'usuari en el lloc web, per a això seleccionarà un identificador i contrasenya que l'usuari es compromet a conservar i a usar amb la diligència deguda. L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En tal sentit, l'usuari haurà d'adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya per ell seleccionada, evitant l'ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, l'usuari és l'únic responsable de la utilització que de la seva contrasenya es faci, amb completa indemnitat per a COMICSQUARE.COM, quedant aquesta eximida de tota responsabilitat legal sobre els mals usos, abusos o perjudicis que tercers puguin fer de les contrasenyes d'usuaris. En el cas que l'usuari conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de posar tal circumstància en coneixement de COMICSQUARE.COM com més aviat millor.

El citat registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei. Tota la informació que faciliti l'usuari a COMICSQUARE.COM a través dels serveis haurà de ser veraç i exacta. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels serveis. D'igual forma, serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada a COMICSQUARE.COM permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l'usuari. En tot cas l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a COMICSQUARE.COM o a tercers per la informació que faciliti. L'usuari s'obliga a respectar les lleis aplicables i els drets de tercers en utilitzar els continguts i serveis d'aquest lloc web.

Queda prohibida, excepte autorització, la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts del lloc web COMICSQUARE.COM. També està prohibit utilitzar continguts que vulnerin les lleis nacionals; fer publicitat, oferir o distribuir productes que vulnerin les lleis nacionals; utilitzar continguts protegits legalment sense tenir dret a això; molestar a altres usuaris (especialment mitjançant spam) i/o calumniar/injuriar a tercers, siguin usuaris de COMICSQUARE.COM o no, persones físiques o empreses.

L'usuari es compromet a no introduir ni facilitar de cap manera, a través del lloc web COMICSQUARE.COM, cap informació l’ objectiu de la qual sigui el contacte directe entre usuaris per realitzar qualsevol transacció comercial al marge de COMICSQUARE.COM. De la mateixa manera, l'usuari es compromet al fet que tota la informació per ell subministrada sigui veraç i que aquesta es troba en concordança amb els camps emplenats.

L'usuari es compromet a no usar mecanismes, software o scripts en relació amb la utilització del lloc web que, entre d’altres, permetin bloquejar, sobreescriure, modificar o copiar la informació i continguts del lloc web COMICSQUARE.COM, així com qualsevol altra que pugui perjudicar la correcta funcionalitat de COMICSQUARE.COM.

1.5 Obres pujades pels usuaris

Qualsevol usuari pot pujar obres al lloc web COMICSQUARE.COM, per a això és necessari el registre i la identificació com a autor. Tot usuari que pugi obres a COMICSQUARE.COM es reconeix com a titular legítim dels drets de propietat intel·lectual i industrial de l'obra per a la reproducció, distribució i comunicació pública a través de qualsevol mitjà electrònic, principalment Internet i correu electrònic, per a tot el món amb temps il·limitat, o que compta amb autorització expressa del propietari dels mateixos i que, en fi, li permetin la inserció de les mateixes a COMICSQUARE.COM. Tanmateix, i si bé COMICSQUARE.COM reconeix la llibertat d'expressió, especialment l'artística, COMICSQUARE.COM no permet la inserció d'obres que, Presumptament o no, es consideri que violen o vulneren les lleis nacionals, europees o internacionals, que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe, no reuneixi uns paràmetres mínims de qualitat o no s'ajusti als continguts preestablerts. De forma cautelar i sense previ avís, COMICSQUARE.COM es reserva el dret a suspendre o retirar una obra si considera que viola alguns dels punts descrits en aquestes Condicions Generals, així com de prendre mesures contra aquells usuaris responsables de pujar aquesta obra, com poden ser la suspensió o eliminació del seu compte d'usuari.

Les obres hauran de ser pujades al lloc web a través de les eines que per a això COMICSQUARE.COM proporcioni, i l'usuari es compromet a usar-les de la manera descrita en les mateixes. Especialment, l'usuari es compromet a marcar els advertiments de contingut que poguessin donar-se en la seva obra per al seu filtratge. En COMICSQUARE.COM es revisen periòdicament els continguts per a assegurar-se, entre altres raons, que aquests advertiments de contingut són marcades convenientment, pel que es reserva el dret a afegir-les, retirar-les i/o modificar-les en les obres sense previ avís, així com a prendre mesures sobre qualsevol obra sense els advertiments de contingut que li poguessin correspondre o sobre l'autor que no marqués degudament els advertiments de contingut en les seves obres.

1.5.1 Venda de les obres

A través de l'eina o eines que per a això COMICSQUARE.COM proporcioni, l'usuari pot seleccionar un preu de venda al públic per a la seva obra, en raó de descàrrega de la mateixa. Aquest preu pot ser fix (marcat per l'usuari, entès com “venda”) o variable (fixat per l'usuari comprador a partir d'una sèrie d'opcions facilitades; entès com “donació”). En qualsevol cas, el preu final inclourà les taxes pertinents i les tarifes que COMICSQUARE.COM imposi pels seus serveis. Així mateix, és responsabilitat única de l'usuari l'afegir qualsevol taxa o impost imposable a la seva obra i activitat.

Els pagaments per la compra i venda d'obres en COMICSQUARE.COM es realitzen a través de Paypal. En qualsevol cas, COMICSQUARE.COM es reserva el dret a proporcionar altres vies apropiades per a aquells usuaris que així ho requereixin, sense que això suposi garantia alguna.

1.5.2 Compra d’obres

Una vegada que s'ha formalitzat la compra d'una obra, l'usuari comprador rebrà en el compte de correu electrònic proporcionat un enllaç que li donarà accés a la descàrrega en el format indicat i que estarà disponible durant 30 dies naturals des de la formalització del pagament (“termini de descàrrega”). COMICSQUARE.COM es compromet a salvaguardar les obres durant el temps que fora necessari en la seva base de dades perquè tots els usuaris que hagin comprat aquesta obra puguin tenir accés a la mateixa durant el termini de descàrrega. Durant el mateix, l'usuari comprador disposarà de descàrregues il·limitades de l'obra adquirida. Un usuari podrà retirar l'obra que hagi pujat en qualsevol moment, però COMICSQUARE.COM seguirà garantint l'accés a la mateixa a aquells usuaris que l'hagin adquirit fins que venci el seu termini de descàrrega.

1.6 Altres Serveis

Al marge del descrit anteriorment, COMICSQUARE.COM es reserva el dret de proporcionar als seus usuaris altres serveis addicionals que tinguin com a fi complir els objectius descrits en l'apartat 1.2. Qualsevol altre servei addicional comptarà amb unes Condicions Particulars que hauran de ser acceptades per l'usuari per a la seva utilització.

1.7 Exclusió de garanties i responsabilitat

COMICSQUARE.COM no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure's a la falta d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions que poguessin patir les informacions i serveis continguts en el mateix o altres continguts als quals es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni vigilar els seus continguts i informacions. Així mateix, COMICSQUARE.COM no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del lloc web i, en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l'accés a les diferents pàgines web o aquelles des de les quals, si escau, es prestin aquests serveis. COMICSQUARE.COM no assumeix responsabilitat alguna pels continguts, dades i/o informació aportats pels seus usuaris, ni tampoc pels continguts de llocs web externs als quals existeixin enllaços. Així mateix, COMICSQUARE.COM no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través del lloc web.

1.8 nllços a pàgines de tercers

A COMICSQUARE.COM poden trobar-se enllaços directes a llocs web externs i/o gestionats per tercers. COMICSQUARE.COM no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altre esment de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre COMICSQUARE.COM i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

1.9 Legislació aplicable

Les presents Condicions i la resta de condicions del lloc web es regiran per la legislació espanyola. En cas de trobar-se aquestes Condicions en diferents idiomes, l'última revisió en idioma espanyol serà sempre la que prevalgui. COMICSQUARE.COM i l'usuari renuncien de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, sotmetent-se a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Granada.

2. Drets de la propietat Intel·lectual

COMICSQUARE.COM es reserva tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web, el seu disseny, codis, textos, noms comercials, marques, signes distintius i altres elements.

Les obres pujades pels usuaris hauran d'estar igualment sota la seva propietat intel·lectual i industrial, o comptar amb el permís exprés per escrit del propietari dels mateixos. Aquest permís haurà de ser remès al compte de correu electrònic comicsquare@comicsquare.com per a la seva validació.

Serà vàlida la pujada d'obres sota llicència Creative Commons sempre que l'usuari que les pugi sigui el propietari dels drets sobre les mateixes i sense que això suposi perjudici algun per a la seva publicació i comercialització en COMICSQUARE.COM.

En pujar una obra al lloc COMICSQUARE.COM, l'usuari entén que la mateixa serà publicada en el lloc web COMICSQUARE.COM i que parts d'ella, modificades o no, podran ser usades per a la seva promoció per COMICSQUARE.COM en el mateix lloc web, el blog corporatiu o qualsevol altre lloc que des de COMICSQUARE.COM es considerés oportú, sense petició prèvia alguna i sense que això reporti en perjudici per cap de les parts.

Si es considerés que algun dels continguts mostrats a COMICSQUARE.COM, bé per part de COMICSQUARE.COM o bé per part dels seus usuaris, infringís els drets de propietat intel·lectual i industrial de terceres parts, es prega es posin en contacte a través del compte de correu electrònic comicsquare@comicsquare.com indicant el material infringit, el material acusat d'infringir i el titular exclusiu de tals drets, així com qualsevol dada que es consideri oportuna tant per al contacte amb el demandant com per a la comprovació d'aquesta infracció. En tot cas, COMICSQUARE.COM no es fa responsable de la possible violació que les obres pujades pels autors puguin fer dels drets intel·lectuals i industrials de tercers, i aquesta responsabilitat recau sobre aquells usuaris que hagin pujat tal obra.

3. Política de protecció de dades

COMICSQUARE.COM, de conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informa que manté fitxers de dades de caràcter personal subministrats pels usuaris en el moment del seu registre i a través de qualsevol activitat que exerceixin en el lloc web COMICSQUARE.COM, podent-se exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. En qualsevol cas, aquestes dades seran utilitzades sempre amb la finalitat indicada a l'usuari en el moment de la seva sol·licitud. L'usuari, en proporcionar-los, accepta aquests usos per part de COMICSQUARE.COM.

3.1 Cookies

Les cookies són petits arxius de text que queden emmagatzemats en l'ordinador després de la visita a un lloc web. Aquest lloc web utilitza cookies i l'usuari accepta tal ús podent, no obstant això, desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d'Internet. Per a més informació sobre aquest tema, vegi l'apartat “Política de cookies".

3.2 Marc legal de la present declaració de protecció de dades

La present política de protecció de dades es regirà per la legislació espanyola. En cas de trobar-se aquesta en diferents idiomes, l'última revisió en idioma espanyol serà sempre la que prevalgui. COMICSQUARE.COM i l'usuari renuncien de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, sotmetent-se a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Granada. COMICSQUARE.COM es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials.